Site logo

Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „ obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky fyz. osoby podnikatele Anna Dřevěná IČ: 08529019, se sídlem: Polská 10, Teplice, 415 01 (dále jen „poskytovatel“)

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluvních vztahů mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „klient“), která má zájem nabídnout svatební místo či službu v internetovém katalogu svatebních míst a služeb (dále také jako „služba“) prostřednictvím webové stránky poskytovatele budemesvoji.cz (dále jen „webové stránky“).
 • Klientem – uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí třetí osoby, které mají zájem si zřídit uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele, aniž by byly dodavatelé svatebního místa či služby. Na klienta – uživatele se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek upravující práva a povinnosti klienta.
 • Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 • Poskytovatel vystupuje pouze jako provozovatel webové stránky, na které jsou umístěny nabídky svatebních míst a služeb. Poskytovatel v žádném případě není zprostředkovatel smluvního vztahu mezi klientem a třetí osobou.
 1. Uživatelský účet
 • Veškeré nabídky činěné poskytovatelem jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • Klient se zdarma zaregistruje na webových stránkách poskytovatele a prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách poskytovatele si vytvoří svůj uživatelský účet.
 • Vytvořením uživatelského účtu klient potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s jejich obsahem bez výhrady souhlasí.
 • Za předpokladu, že jsou naplněny předpoklady dle těchto obchodních podmínek, poskytovatel aktivuje uživatelský účet klienta do tří (3) dnů ode dne vytvoření uživatelského účtu.
 • V rámci svého uživatelského účtu je klient oprávněn vytvořit si svůj profil.
 • Při vytváření svého profilu klient uvede, zdali má zájem o zřízené profilu placeného či profilu poskytovaného zdarma.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli veškeré klientské profily zpoplatnit. Na tuto skutečnost bude klient v dostatečné lhůtě, nejméně však čtrnáct (14), předem upozorněn. Bez daného souhlasu klienta profil nebude zpoplatněn, poskytovatel má v takovém případě však právo příslušný profil zrušit. Výše uvedené bere klient na vědomí.
 • Klient se zavazuje v rámci svého uživatelského účtu či profilu uvádět vždy pouze pravdivé údaje.
 • Poskytovatel aktivuje profil klienta do tří (3) dnů ode dne vytvoření bezplatného profilu či uhrazení poplatku za poskytování služby v případě profilu placeného.
 • Profil klienta je zřizován na období jednoho roku ode dne aktivace účtu.
 • Nejméně 5 dní před koncem uplynutím období dle odst. 2.10 těchto obchodních podmínek upozorní poskytovatel klienta na vypršení platnosti profilu. Klient má možnost prodloužit platnost svého profilu prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud se poskytovatel a klient nedohodnou jinak.
 • Smlouva mezi poskytovatelem a klientem je uzavřena v okamžiku, kdy je uživatelský účet klienta poskytovatelem aktivován. V případě zvolení placeného profilu je podmínkou aktivace profilu uhrazení poplatku platební kartou přes platební bránu STRIPE , nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak či nedohodnou-li se poskytovatel a klient jinak. Tímto se vylučuje ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 • Klient bere na vědomí, že poskytovatel není povinen smlouvu s klientem uzavřít.
 • Pokud se prokáže, že klient uvedl nepravdivé údaje, je poskytovatel oprávněn zablokovat jeho uživatelský účet či jeho profil a vyzvat klienta k nápravě. Pokud klient uvede nepravdivé údaje záměrně, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet klienta zrušit.
 • Klient má možnost objednat si doplňkovou službu „balíček STANDARD či balíček PROFI“. Na základě této doplňkové služby bude nabídka klienta zobrazována třetím osobám přednostně. Klient bere na vědomí, že poskytovatel není schopen zaručit, a to z důvodu mnohosti uživatelů této doplňkové služby, zobrazování nabídky klienta vždy na prvním místě.
 • Prostřednictvím svého profilu je klient oprávněn nabídnout třetím stranám pouze svatební místo či službu související se svatbou, nestanoví-li tyto obchodní podmínky či dohoda mezi poskytovatelem a klientem jinak.
 • Klient se zavazuje uchovávat přístupové heslo k uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu vzniklou s v důsledku nesplnění této povinnosti, či v důsledku zneužití hesla.
 • V případě zneužití hesla, uživatelského účtu či profilu, je klient povinen bezodkladně informovat poskytovatele o této skutečnosti.
 • V případě, že má poskytovatel oprávněné pochybnosti o zneužití hesla, uživatelského účtu či profilu, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet zablokovat, či vyzvat klienta ke změně hesla.
 • Poskytovatel je rovněž oprávněn zablokovat či zrušit uživatelský účet v případě, že nebude využíván v souladu těmito obchodními podmínkami, v souladu s poskytovanou službou, či je využíván v rozporu dobrými mravy a právními předpisy.
 • Zrušením uživatelského účtu zaniká smlouva mezi poskytovatelem a klientem.
 • Zrušením uživatelského účtu dochází zároveň k vymazání veškerých inzercí a nabídek klienta třetím osobám prostřednictvím webových stránek poskytovatele.
 • Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 1. Katalog
 • Klient se zavazuje v rámci své nabídky svatebního místa či služby uvádět pouze pravdivé údaje. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud se uvedený údaj ukáže jako nepravdivý.
 • Pokud má poskytovatel podezření, že klient uvedl neúplné či nepravdivé údaje, je poskytovatel oprávněn zablokovat uživatelský účet a vyzvat klienta k nápravě. Pokud klient nápravu do 48 hodin od okamžiku doručení výzvy nesjedná, případě se prokáže, že uvedl nepravdivé údaje záměrně, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet klienta zrušit.
 • Klient prohlašuje, že veškeré fotografie předané poskytovali ke zveřejnění, neporušují autorská práva třetích osob, případně byly pořízeny se souhlasem třetích osob a tyto osoby se zveřejněním fotografie souhlasí.
 • Klient je povinen údaje uváděné v katalogu kontrolovat, zda odpovídají údajům předaným poskytovateli. Na případnou vadu je klient povinen poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.
 • Klient souhlasí, že zveřejněné údaje o nabízeném svatebním místu či službě jsou zpřístupněny všem uživatelům internetu prostřednictvím webové stránky.
 • Klient bere na vědomí, že poskytovatel neověřuje správnost klientem uvedených údajů.
 • Veškeré informace a údaje obsažené v katalogu jsou aktuální k okamžiku zveřejnění v katalogu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné následné změny takových informací a údajů. Klient se naopak zavazuje aktualizovat do katalogu vložené informace a údaje vždy, pokud dojde ke změně těchto informací a údajů.
 • Poskytovatel je oprávněn v katalogu mazat či nezveřejňovat informace a údaje, či celé nabídky, a to zejména pokud jsou v rozporu s právním předpisy, těmito obchodními podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže, poškozují práva třetích osob či poškozují dobrou pověst poskytovatele.
 1. Poplatek za služby poskytované klientovi
 • Poplatky za poskytování jednotlivých služeb jsou uváděny na webových stránkách poskytovatele.
 1. Platební podmínky a fakturace
 • Poplatky za poskytování jednotlivých služeb uhradí klient online platbou přes platební bránu STRIPE, pokud se klient a poskytovatel nedohodnou jinak.
 • Za okamžik zaplacení poplatku se považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet poskytovatele.
 • Platby provedené klientem jsou poskytovatelem započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.
 • Daňový doklad bude klientovi zaslán v elektronické podobě po uhrazení platby na vyžádání (za určité období), a to na adresu elektronické pošty klienta.

Opakované platby:

 • Jde o automatické strhávání měsíční částky za službu. Platba je fixní () a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti STRIPE vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2016, další platba bude stržena 1. 9. 2016). 
 • O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v pokladně, kde zakládá opakovanou platbu a platí první objednávku služby. 
 • Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí: se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány STRIPE.
 1. Ujednání o mlčenlivosti
 • Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.
 1. Ochrana osobních údajů
 • Osobní údaje klienta jsou důvěrné a jsou zpracovávány poskytovatelem pouze za účelem řádného poskytnutí služby poskytovatele. K jinému účelu osobní údaje klienta zpracovávány nejsou.
 • Některé údaje poskytnuté klientem mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval osobní údaje klienta uvedené při registraci, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Poskytovatel se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté klientem chránil.
 • Kromě údajů úmyslně sdělených klientem v rámci registrace klienta poskytovatel nezpracovává ani nezískává žádné další informace o klientovi.
 • Veškeré údaje získané od klienta jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky poskytovatele a slouží výhradně k účelům poskytovatele. Poskytovatel tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
 • Poskytovatel učiní maximum pro to, aby ochránil data klienta před zneužitím, a nebude je bez souhlasu klienta poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
 • Klient uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Klient si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným poskytovateli. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má klient právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat poskytovatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Klient je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm poskytovatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 1. Odstoupení od smlouvy
 • Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu písemnou výpovědí kdykoli ukončit. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně. Klient však bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy výpovědí poskytovatel poplatek za poskytnutí služeb nevrací.
 • Klient-spotřebitel je oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po vzniku smlouvy. Jelikož poskytovatel již započal s poskytováním služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, vrátí klientovi-spotřebiteli pouze úměrnou část uhrazeného poplatku za služby na k tomuto účelu klientem uvedený bankovní účet. V případě, že klient uzavře se třetí osobou smlouvu na základě v internetovém katalogu poskytovatele zveřejněných údajů, nemá tento právo na vrácení poplatku za služby.
 1. Ostatní ujednání
 • Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody, které klientovi vzniknou v souvislosti s využíváním služeb poskytovatele, zejména v důsledku nefunkčnosti webových stránek poskytovatele.
 • Klient a poskytovatel se dohodli, že vylučují použít ustanovení, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.
 • Mezi smluvním stranami jsou závazné pouze písemné dohody. K jakýmkoli ústním dohodám bez jejich písemného potvrzení poskytovatelem se nepřihlíží. Písemná forma je zachována při elektronické komunikaci.
 • Klient není oprávněn postoupit pohledávku za poskytovatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 • Jakékoliv pohledávky vzniklé klientovi za poskytovatelem není klient oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky poskytovatele.
 1. Závěrečná ujednání
 • Poskytovatel a klient výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřeli po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 • Jsou – li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 • Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a klientem se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. ledna 2018.